Skip to main content

Privacy policy

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Wij zijn blij met uw belangstelling in onze producten en dienstverlening.

Bij ons kan u rekenen op een kwalitatieve service. De bescherming van uw persoonsgegevens is hierbij uiterst belangrijk voor ons. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt toevertrouwen. Zo gaan wij steeds op een veilige en discrete manier om met uw persoonsgegevens, en werden passende beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, wijzigingen, toegang door onbevoegden en/of elke andere onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Wij willen daarnaast ook transparant zijn over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en wat wij met uw persoonsgegevens doen. Dit leest u in deze privacyverklaring.

Het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website en de aangeboden producten en diensten zijn de exclusieve eigendom van mevrouw Ria Malcorps. Het is niet toegelaten om  op eender welke wijze en onder eender welke vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken, tenzij met de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van mevrouw Ria Malcorps. Deze elementen betreffen onder andere, onze merknaam, foto’s, menukaarten, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website en van onze goederen en diensten.

Wie zijn wij?

De website van ’t Bakhuis Eat Sleep Discover wordt uitgebaat door mevrouw Ria Malcorps, Ulvend 3, 3790 Sint-Martens-Voeren, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0710.971.101 (hierna, “’t Bakhuis”, “wij” of “we”).

U kan ons steeds bereiken via de volgende contactgegevens:

’t Bakhuis – Ria Malcorps
Ulvend 3
3790 Sint-Martens-Voeren
043 81 11 62
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds volgens de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna, de “AVG”) en de nationale uitvoeringswetgeving.

Enkele begrippen toegelicht

Onder het begrip “persoonsgegevens” wordt begrepen alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de “betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd op basis van één of meerdere elementen. Daartoe behoren bijvoorbeeld uw naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook uw IP-adres. 

Het begrip “verwerken” is heel ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, combineren, archiveren en wissen van gegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (“verwerkingsverantwoordelijke”)

Mevrouw Ria Malcorps is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Zij is, zoals de wet het noemt, de “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens. Dit betekent concreet dat mevrouw Ria Malcorps het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen onder meer persoonsgegevens wanneer u:

 • onze website gebruikt;
 • het contactformulier invult op de website;
 • een product aankoopt en in dat kader met ons communiceert;
 • een boeking plaatst voor een vakantiewoning (bv. telefonisch, per e-mail of via de boekingsmodule Cubilis);
 • zich inschrijft voor één onze activiteiten (bv. event, workshop, wandeling, zoektocht, etc.);
 • een bestelling plaatst voor onze producten;
 • ons volgt via sociale media (bv. Facebook, Instagram, LinkedIn);
 • ons op een andere wijze contacteert (bv. telefonisch, per post of per e-mail).

Wij maken ook gebruik van cookies en plugins hoofdzakelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Voor meer specifieke informatie over de cookies en plugins die wij gebruiken kan u onze cookie policy raadplegen.

Wij beogen geen persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 13 jaar. Deze jongeren mogen zonder toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid over hen draagt, geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring afgeven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en gebaseerd op welke rechtsgrond?

In onderstaande tabel leest u: welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken (kolom 1), waarom wij dit doen (de ‘doeleinden’) (kolom 2) en  op welke rechtsgrond de verwerking is gebaseerd (kolom 3).

Elke verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt immers voor één of meerdere specifieke doeleinden.

Daarnaast is er steeds een aantoonbare rechtsgrond voor elke verwerking. De toepasselijke rechtsgrond, die u terugvindt in de derde kolom ‘rechtsgrond’, heeft de volgende betekenis:

 • ‘Toestemming’: u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • ‘Overeenkomst’: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • ‘Wettelijke verplichting’: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust.
Categorieën van persoonsgegevens
Doeleinden
Rechtsgrond
Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, facturatieadres, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer) taalkeuze, betalingsgegevens, betaalkeuze, IP-adres en IMEI-code
Uitvoering van uw bestelling voor onze producten (met inbegrip van facturatie
Overeenkomst
Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, facturatieadres, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer) leeftijd, geslacht, duur van het verblijf (check-in/out), taalkeuze, kortingscode, betalingsgegevens, betaalkeuze, IP-adres en IMEI-code
Uitvoering van uw boeking van een vakantiewoning (met inbegrip van facturatie)
Overeenkomst
Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, IP-adres en IMEI-code), alsook uw vraag en/of klacht
Service voor, tijdens of na de levering of dienstverlening en klachtenbehandeling
Overeenkomst
Identificatie- en contactgegevens van contactpersoon (naam, voornaam, e-mailadres, taalkeuze, IP-adres en IMEI-code)
Om u te informeren over nieuwe producten in ons aanbod of aanbiedingen alsook over onze diensten (zoals nieuwe events, workshops, etc.) door middel van een nieuwsbrief
Toestemming
Identificatie- en contactgegevens (naam, e-mailadres, GSM of telefoonnummer), onderwerp en uw bericht
Beantwoording van uw vraag of bericht via het contactformulier van de website
Toestemming
Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres) en betalingsgegevens
Voldoen aan wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen (bv. fraudepreventie en fraudebestrijding of in het kader van uitbating van logies)
Wettelijke verplichting
Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres), betalingsgegevens en facturen
Ter verdediging en bescherming van onze rechten
Overeenkomst

Waar nodig, geven wij aan welke persoonsgegevens verplicht te verstrekken zijn.  Indien u nalaat deze persoonsgegevens met ons te delen, kunnen wij u mogelijk niet de gewenste diensten aanbieden. 

Uw privacyrechten

Om u meer controle te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over heel wat rechten. Deze rechten zijn, onder andere, vastgelegd in artikelen 15-22 AVG.

U beschikt over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken (art. 15 AVG):

U heeft het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken. Als wij ze verwerken, dan heeft u het recht om deze persoonsgegevens in te kijken en geven wij u bepaalde bijkomende informatie hierover.

Als wij u geen toegang kunnen geven tot uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld omwille van wettelijke verplichtingen), laten wij u weten waarom dat niet mogelijk is.

Ook kan u een kosteloze kopie, in een begrijpelijke vorm, verkrijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Let wel, wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die u opvraagt.

 • Het recht op vergetelheid of om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen (art. 17 AVG):

U kan ons in bepaalde gevallen vragen om uw persoonsgegevens te wissen. In dit geval dient u er evenwel rekening mee te houden dat wij u mogelijk niet meer de gewenste diensten zullen kunnen aanbieden. Houd er ook rekening mee dat er omstandigheden zijn waarin u dit recht niet kan uitoefenen. We zullen u daarover informeren in ons antwoord op uw verzoek.

 • Het recht op rectificatie en aanvulling (art. 16 AVG):

Wanneer uw persoonsgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, kan u ons vragen om deze onjuistheden of onvolledigheden te laten verbeteren.

 • Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (art. 20 AVG):

Ook heeft u het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor u toestemming heeft gegeven, door ons te laten overdragen aan  een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover het technisch mogelijk is, bezorgen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke. 

 • Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG):

In bepaalde gevallen heeft u ook het recht om aan ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Het recht van bezwaar (art. 21 AVG):

U kan op grond van uw bijzondere situatie en in bepaalde omstandigheden, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dergelijke gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

 • Het recht om uw toestemming in te trekken (art. 7 AVG):

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken op eenvoudig verzoek.

Uitoefenen van uw rechten

Om deze rechten uit te oefenen kan u ons steeds per e-mail contacteren op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om uw identiteit te kunnen nagaan vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen.  Van zodra wij deze informatie hebben ontvangen, doen wij het nodige om uw verzoek binnen de wettelijke termijn van 1 maand te beantwoorden. We bewaren geen kopie van de identiteitskaart, maar controleren enkel uw identiteit, waarna deze gegevens onmiddellijk worden gewist.

U kan al deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter). In dat geval hebben wij het recht om u een redelijke vergoeding aan te rekenen of te weigeren om gevolg te geven aan je verzoek.

Doorgeven aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan derden conform de wettelijke bepalingen, wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend of wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening.  

Verder geven wij geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op basis van dwingende wettelijke bepalingen (bv. doorgifte aan externe organen, zoals toezichthoudende of rechtshandhavingsinstanties).

Categorieën van ontvangers

Binnen onze onderneming zien wij erop toe dat uw persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor personen die deze nodig hebben om te voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen.

In bepaalde gevallen worden wij bij het uitvoeren van onze taken ondersteund door externe dienstverleners (bijvoorbeeld de boekingsmodule Cubilis, dienstverleners voor puntenspaarsystemen, IT-dienstverleners, betalingsdienstverleners, etc.). Met betrekking tot gegevensbescherming is er met al deze dienstverleners een overeenkomst afgesloten om erop toe te zien dat zij uw persoonsgegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren.

Doorgiften aan derde landen

We geven uw persoonsgegevens uitsluitend door aan verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in derde landen, voor zover we hiertoe wettelijk gerechtigd zijn of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Voor zover dergelijke doorgiften nodig zijn, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER rechtmatig plaatsvinden. Indien er een doorgifte plaatsvindt naar een land buiten de EER, waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het land een passend niveau van bescherming biedt, is de doorgifte steeds onderworpen aan een overeenkomst die voldoet aan alle vereisten voor doorgiften aan derde landen, zoals de goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige dan wel opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Zo bewaren wij uw persoonsgegevens steeds op een beveiligde plaats zodat derden geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor verwezenlijking van het beoogde doel. Houd er rekening mee dat tal van (wettelijke) bewaartermijnen ertoe leiden dat persoonsgegevens mogelijk enige tijd opgeslagen (moeten) blijven. Voor zover geen bewaarplicht bestaat of nadat de bewaarplicht is verstreken, worden uw gegevens gewist.

Daar komt bij dat wij persoonsgegevens langer kunnen bewaren als u ons hiervoor uw toestemming heeft verleend of als wij redelijkerwijze inschatten deze gegevens nog nodig te hebben in het kader van een rechtsvordering. In dat laatste geval gebruiken we bepaalde persoonsgegevens mogelijk als bewijsmiddelen. Met het oog hierop bewaren we bepaalde persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn, die in de meeste gevallen tien jaar bedraagt.

Klachten?

We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u dit aan ons melden via onze contactgegevens, zodat wij hier zo snel mogelijk aan kunnen tegemoetkomen.

U kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De autoriteit die toezicht houdt op onze organisatie is de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Website:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heeft u nog vragen?

Dan mag u steeds contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of per brief. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Wijzigingen

Om tegemoet te komen aan feedback of om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen, kunnen we deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze verklaring te raadplegen op onze website.

't Bakhuis logo

‘t Bakhuis

't Bakhuis Voeren BV
BTW BE0800129640

Ulvend 3
3790 Sint-Martens-Voeren
+32 (0)4 92 08 97 40
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Krindaal 11
3790 Sint-Martens-Voeren
+32 (0)4 92 08 97 40
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Copyright © hetbakhuis.be | Takeaway |
Privacy policy | Cookie policy

Website by it's me